Vzdělávací moduly (Projekt 2009 – 2012)

  1. Právní a organizační aspekty výuky TV – Obsahem je prohloubení právního povědomí učitelů a řešení modelových situací při výuce TV v souladu s právními a organizačními předpisy.
  2. Psychologické aspekty výuky TV – Obsahem je prohloubení znalostí z oblasti psychologie jednotlivý ch věkových období a jejich zvláštností s důrazem na individualizaci v oblasti výuky TV.
  3. Zdravotní aspekty výuky TV – Obsahem je problematika zdravotních zásad a zvláštností při výuce TV, zejména s ohledem na individuální přístup k jedincům se zdravotním omezením.
  4. Sociální aspekty výuky TV – Obsahem je prohloubení a obohacení znalostí z hlediska sociologických zásad, zejména pak s důrazem na týmovou spolupráci resp. problematiku zapojení jedinců se specifickými požadavky (talentovaní resp. zdravotně omezení jedinci) při výuce TV.
  5. Kondiční aspekty výuky TV – Obsahem je prohloubení znalostí vztahujících se k rozvoji tělesné zdatnosti mládeže s ohledem na specifika jednotlivých věkových období a s ohledem na individualizaci jejího rozvoje.
  6. Diagnostické aspekty výuky TV – Obsahem je prohloubení znalostí o uplatnění diag. metod v podmínkách školní TV a seznámení s možnostmi jejich využití pro motivaci žáků a učitelů.
  7. Moderní trendy výuky TV v tradičních zemích EU – Obsahem je seznámení s metodami a principy výuky TV v tradičních zemích EU vycházejících z kreativního, tvořivého a kooperativního přístupu.
  8. Využití multimední technologií ve výuce TV – Obsahem je seznámení s možnostmi multimediálních technologií (videoanalýza pohybu, animace pohybu, využití DVD a video záznamů v názorných ukázkách atd.) a možnosti jejich využití pro výuku TV.