Informace (Projekt 2009 – 2012)

Název projektu

Prohlubování znalostí vyučujících tělesné výchovy na základních, středních školách a ŠMVZP Olomouckého kraje a zavádění nových poznatků do výuky v kontextu moderních trendů v tradičních zemích Evropské unie

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/01.0049

Manažer projektu: Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (+420 775 730 040)
Realizátor projektu: Mgr. Michael Žáček (+420 606 511 118)

 

Stručný obsah projektu

Cíl projektu – seznámit učitele tělesné výchovy škol a školských zařízení s moderními metodami, formami a prostředky výuky tělesné výchovy – reaguje na stále rostoucí poptávku po dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tělesné výchovy.

Realizací projektu dojde k vytvoření potřebných vzdělávacích modulů, které budou následně zakomponovány do vzdělávacích seminářů. Tyto aktivity povedou ke zlepšení znalostí, dovedností vyučujících TV a tím i ke zlepšení úrovně výuky na jednotlivých školách, což bude mít vliv na zlepšení prestiže školy a zvýšení zájmu rodičů a žáků.

Vzdělávací moduly

  1. Právní a organizační aspekty výuky TV: Obsahem je prohloubení právního povědomí učitelů a řešení modelových situací při výuce TV v souladu s právními a organizačními předpisy.
  2. Psychologické aspekty výuky TV: Obsahem je prohloubení znalostí z oblasti psychologie jednotlivý ch věkových období a jejich zvláštností s důrazem na individualizaci v oblasti výuky TV.
  3. Zdravotní aspekty výuky TV: Obsahem je problematika zdravotních zásad a zvláštností při výuce TV, zejména s ohledem na individuální přístup k jedincům se zdravotním omezením.
  4. Sociální aspekty výuky TV: Obsahem je prohloubení a obohacení znalostí z hlediska sociologických zásad, zejména pak s důrazem na týmovou spolupráci resp. problematiku zapojení jedinců se specifickými požadavky (talentovaní resp. zdravotně omezení jedinci) při výuce TV.
  5. Kondiční aspekty výuky TV: Obsahem je prohloubení znalostí vztahujících se k rozvoji tělesné zdatnosti mládeže s ohledem na specifika jednotlivých věkových období a s ohledem na individualizaci jejího rozvoje.
  6. Diagnostické aspekty výuky TV: Obsahem je prohloubení znalostí o uplatnění diag. metod v podmínkách školní TV a seznámení s možnostmi jejich využití pro motivaci žáků a učitelů.
  7. Moderní trendy výuky TV v tradičních zemích EU: Obsahem je seznámení s metodami a principy výuky TV v tradičních zemích EU vycházejících z kreativního, tvořivého a kooperativního přístupu.
  8. Využití multimední technologií ve výuce TV: Obsahem je seznámení s možnostmi multimediálních technologií (videoanalýza pohybu, animace pohybu, využití DVD a video záznamů v názorných ukázkách atd.) a možnosti jejich využití pro výuku TV.

Termíny seminářů
1. kurz
Zahajovací 1. seminář (moduly 1 a 2) proběhne ve dnech 6. – 7. 11. 2009
2. seminář proběhne ve dnech 11. – 12. 2. 2010
3. seminář proběhne ve dnech 8. – 9. 4. 2010
4. seminář proběhne ve dnech 11. – 12. 6. 2010

2.kurz
1. seminář 21. – 22. 10. 2010
2. seminář 21. – 22. 1. 2011
3. seminář 5. – 6. 5. 2011
4. seminář 16. – 17. 9. 2011

Závěrečná konference pro všechny účastníky projektu proběhne 19. – 20. 1. 2012.
Poznámka: organizátoři upozorňují na možnost případné změny termínu z organizačních důvodů.

Informace pro frekventanty
Dopisy na školy: Dopis 1Dopis 2Dopis 3 (soubory PDF)

Přihláška
Pro přihlášení do seminářů vyplňte následující formulář a odešlete na naši e-mailovou adresu info@sportaveda.cz nebo přímo odešlete e-mail s přihláškou.

Certifikát
Certifikát o absovování kurzu.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Podrobnosti na http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk