Informace (Projekt 2012 – 2014)

Název projektu:
Zvyšování kompetencí vyučujících tělesné výchovy v Olomouckém kraji s podporou e-learningu v kontextu moderních trendů v zemích Evropské unie

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.45/01.0018
Datum zahájení: 1. 3. 2012 Datum ukončení: 31. 12. 2014

Hlavní manažer projektu: Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (+420 775 730 040)
Finanční manažer: Mgr. Michael Žáček (+420 606 511 118)

Stručný obsah projektu:
Projekt je orientován na zvyšování kompetencí učitelů tělesné výchovy Olomouckého kraje. Na základě evaluace předchozího projektu CZ.1.07/1.3.13/01.0049 si předkládaný projekt klade za cíl seznámit učitele TV s aktualizovanými moderními metodami, formami a prostředky výuky tělesné výchovy s využitím e-learningových technologií. Výukové texty budou obsahově a strukturálně inovovány a rozšířeny, čtyři nově vytvořené vzdělávací kurzy budou obohaceny o možnost využiti e-learningu pro prezentace jednotlivých modulů a pro využití metodických videí vybraných sportů v praxi. Modulární způsob výuky (4 kurzy) umožní frekventantům uplatnění principu výběrovosti dle vlastního zájmu. Cílovou skupinou projektu jsou učitelé TV, kterým se účastí v projektu zvýší konkurenceschopnost na trhu práce. Výstupem projektu bude vytvoření e-learningového portálu a čtyř vzdělávacich kurzů.

Popis projektu
Cíle projektu:
Cílem projektu je seznámit učitele tělesné výchovy Olomouckého kraje prostřednictvím čtyř inovovaných akreditovaných vzdělávacích kurzů s moderními metodami, formami a prostředky výuky tělesné výchovy s využitím e-learningových technologií a zkušeností s moderními trendy v tradičních zemích EU (garantováno zahraničním odborníkem). Frekventanti budou seznámeni s moderními vyučovacími postupy podloženými možností využití e-learningových opor. Zvyšování kompetencí frekventantů bude realizováno prostřednictvím celkem osmi vzdělávacích modulů orientovaných na podstatné aspekty výuky TV (využití multimediálních technologií a e-learningu, moderní trendy výuky TV v tradičních zemích EU, psychologické aspekty, sociální aspekty, biomechanické aspekty, kondiční a diagnostické aspekty, právní a organizační aspekty, zdravotní aspekty). Dalším cílem bude nabídnout a prezentovat frekventantům databázi metodických videí k vybraným sportům, která budou umístěna na e-leamingovém portálu. Aktivita je zaměřena na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Olomouckého kraje v oblasti kurikulámí reformy ve smyslu vyhlášené výzvy.

Změna, kterou projekt přinese:
Absolvováním cyklu čtyř vzdělávacích kurzů dojde ze zvýšení kompetencí, prohloubení a rozšíření teoretických vědomostí i praktických dovedností zúčastněných učitelů popř. dalších pedagogických pracovníku (např. trenérů sportovních tříd a trenérů na školách s rozšířenou tělesnou výchovou) TV Olomouckého kraje a tím i dosažení zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Frekventanti si osvojí práci v e-learningovém prostředí, výukové podklady budou moci využívat ke zlepšení kvality a efektivity výuky na svých školách.

Podrobný popis jednotlivých modulů
Projekt probíhá ve dvou opakujících se cyklech skladajících se ze čtyř kurzů.

KURZ 1
1. Využití multimediálních technologií a e-learningu ve výuce TV – obsahem je seznámení s možnostmi využití multimediálních technologií pro výuku TV.

2. Moderní trendy výuky TV v tradičních zemích EU – obsahem je seznámení s metodami a principy výuky TV v tradičních zemích EU vycházejících z kreativního, tvořivého a kooperativního přístupu.

3. Příprava prezentace metodických videí prostřednictvím e-learningu.

KURZ 2
1. Psychologické aspekty výuky TV – obsahem je prohloubení znalostí z oblasti psychologie jednotlivých věkových období a jejich zvláštností s důrazem na individualizaci v oblasti výuky TV.

2. Sociální aspekty výuky TV – obsahem je prohloubení znalostí z hlediska sociologických zásad, zejména pak s důrazem na týmovou spolupráci resp. problematiku zapojení jedinců se specifickými požadavky (talentovaní resp. zdrav, omezení jedinci) při výuce TV.

3. Příprava prezentace metodických videí prostřednictvím e-learningu.

KURZ 3
1. Biomechanické aspekty výuky TV – seznámení se základními biomechanickými principy pohybové činnosti člověka a informacemi o prevenci zranění při sportu.

2. Kondiční a diagnostické aspekty výuky TV- prohloubení znalostí k rozvoji tělesné zdatnosti mládeže s ohledem na jednotlivá věková období. Možnosti uplatnění diagnostických metod ve školní TV.

3. Příprava prezentace metodických videí prostřednictvím e-learningu

KURZ 4
1. Právní a organizační aspekty výuky TV – obsahem je prohloubení právního povědomí učitelů a řešení modelových situací v souladu s právními a organizačními předpisy.

2. Zdravotní aspekty výuky TV – obsahem je problematika zdrav, zásad a zvláštností při výuce TV zejména s ohledem na individuální přístup k jedincům se zdravotním omezením.

3. Příprava prezentace metodických videí prostřednictvím e-learningu.